گزارشات چشم اندازها

تعداد بازدید:۲۰۲۳

با توجه به جایگاه دانشگاه تبریز و راهبردهای وزارت در راستای انسجام بخشی به فعالیت های پژوهشی ،همچنین به منظورپاسخگویی به نیازهای کنونی جامعه وسازمان ها برای انجام فعالیت های علمی -پژوهشی (بنیادی وکاربردی)،درکلیه زمینه های علوم جغرافیایی،به علت محدودیت سازمانی و سطح تشکیلاتی گروه،انجام امور فوق محقق نمی شود و ضرورت ارتقاء گروه را به موسسه در راستای تحقق اهداف فوق،ایجاب می نماید. قابل ذکراست که الگوی سازمانی واحدهای پژوهشی، بویژه علوم جغرافیایی موجود درکشور، به صورت موسسه پژوهشی و پژوهشکده می . باشد

 در راستای مصوبه شورای مشترک هیات رئیسه وگروه های جغرافیای دانشکده علوم انسانی و اجتماعی مورخ 89/10/20،مبنی بر ارتقاء گروه پژوهشی به موسسه و اعلام آمادگی تمامی اعضای هیات علمی برای همکاری وایجاد موسسه و همچنین باتوجه به قابلیت چارت سازمانی گروه - با دارا بودن ده پست هیات علمی تمام وقت و سه پست کارشناسی و نوزده نفر عضو هیات علمی وابسته - زمینه برای ارتقاء گروه به سطح موسسه فراهم شده است

در صورت ارتقاءگروه به موسسه ،بستر لازم برای انجام موارد زیربیش از پیش امکان پذیر خواهد

شد :

-در راستای سیاست های عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت دهم ،تبدیل نتایج یافته های پژوهشی به تولید ثروت؛

-پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهش محور،باتوجه به مقرارت مربوط به پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی در موسسات پژوهشی؛

-احیا وفعال سازی قطب علمی جغرافیاتوسط موسسه پژوهشی جغرافیا ؛

- باتوجه به انتشارمجلات متعدد جغرافیایی دردانشگاه های بزرگ کشورمانند دانشگاه تهران 6 نشریه و دانشگاه اصفهان 3نشریه وباعنایت به جایگاه برتردانشگاه تبریزدر بین سایردانشگاه ها،افزایش تعداد نشریات علمیپژوهشی در زمینه علوم جغرافیایی،باتوجه به پتانسیل های موجوددرگروه های جغرافیا؛

-تمهید مقدمات لازم برای صدور خدمات و مبادلات علمی با دانشگاه های کشورهای همجوار ترکیه جمهوری های قفقاز وآسیای میانه با توجه به ویژگی ها و اشتراکات مذهبی ،فرهنگی،قومی و زبانی وهمچنین ایجاد بستر لازم برای تاسیس واحدهای مشترک علمی پژوهشی در قالب موسسه پژوهشی؛


ارکان موسسه

- رئیس موسسه

- معاون موسسه

- شورای علمی

- گروههای پژوهشی

- دبیرخانه

رئیس موسسه

رئیس موسسه از میان اعضای هیات علمی گروه های جغرافیا وبه انتخاب شورای عمومی هیات علمی موسسه برای مدت 2سال با صدورحکم از رئیس دانشکده، به رئیس دانشگاه معرفی می شود وانتخاب مجدد وی برای دوره دیگر بلامانع است.

شورای علمی موسسه:

- تصمیم گیری در مورد فعالیت های موسسه، شورای علمی متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود؛

- رئیس موسسه

- معاون

- مدیران گروههای آموزشی جغرافیا

- مدیران گروه های پژوهشی موسسه؛

تبصره:گروه های پژوهشی با حداقل سه نفر عضو هیات علمی در یک زمینه تخصصی تشکیل می شود مدیرگروه به پیشنهاد اعضای گروه تعیین وپس از تایید رئیس موسسه باحکم رئیس دانشکده به مدت 2 سال منصوب می شود وانتخاب مجددآن بلامانع است .

گروههای پژوهشی

متناسب با تخصص های موجود اعضای هیات علمی گروه های جغرافیا ،گروه های پژوهشی زیر برای موسسه پیشنهاد می شود:

(1 گروه

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰