طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۳۸۵

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

رشته تحصیلی مجری

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

محل تأمین اعتبار

1

پژوهشی درزمینه آبهای سطـحی و زیر زمینـــی جهت تأمین آب خام دانشگاه تبریز

دکترعبدالحمید رجایی

جغرافیای طبیعی

(ژئومورفولوژی )

1372

1372

دانشگاه تبریز

2

بررسی و شناخت اثرات توسعه برمحیط زیست شهرستان های تبریز وشبستر

دکترفیروز جمالی

جغرافیای انسانی

1373

1374

سازمان محیط زیست

3

بررسی وضـع مسکن در سکونتگاههای روستایی دامنــه های شمالی وجنوبی کوه میشو

دکتر محمد ظاهری

جغرافیای انسانی واقتصادی کاربردی

1376

1378

 

دانشگاه تبریز

4

طرح مطالعات تفضیلی مدیریت منابــــع طبیعی تجدید شونده درحوزه آبخیزگونجیک ازحــوزه اهرچای علیا (مطالعات اجتماعی)

دکتر محمد ظاهری

 

جغرافیای انسانی واقتصادی کاربردی

1379

1380

 

مدیریت منابع طبیعی

5

طــــرح مطالعات تفصیلی مـــدیریت منابــــع طبیعی تجدیدشونده درحوزه آبخیزدپیق ازحوزه اهرچای علیا (مطالعات اجتماعی)

دکتر محمد ظاهری

 

جغرافیای انسانی واقتصادی کاربردی

1379

1380

 

مدیریت منابع طبیعی

6

مطالعات تفصیلی فرسایش ورسوب منابـــــع طبیــعی

تجدید شونده درحوزهآبخیزدپیق ازحوزه اهرچای

مهندس محمدرضا نیکجو

آبخیز داری

1379

1380

 

مدیریت منابع طبیعی

7

مطالعات تفصیلی فرسایش ورسوب منابع طبیعی تجدید

شونده درحوزه آبخیزدگونجیک ازحوزه اهر چای 

مهندس محمدرضا نیکجو

آبخیز داری

1379

1380

 

مدیریت منابع طبیعی

8

بررسی درجه تأثیر پــــذیری وسعت مساکن روستایی از ساختار توپوگرافیکی

دکتر محمد ظاهری

جغرافیای انسانی واقتصادی کاربردی

1380

1381

دانشگاه تبریز

9

مطالعات نظام بهره برداری ونحوه واگذاری اراضی کانون توسعه قلی بیگلو

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

جغرافیای انسانی واقتصادی

1380

1381

سازمان امور عشایر

10

مطالعات تفصیلی مدیریت منابــــع طبیعی جدیدشونده درحوزه آبخیزگونجیک از حوزه اهرچای علیا(مطالعات اقتصادی)

دکتر محمد ظاهری

جغرافیای انسانی واقتصادی کاربردی

1381

1382

 

مدیریت منابع طبیعی

11

مطالعات تفصیلی مدیریت منابـــع طبیعی تجدیدشونده درحوزه آبخیزدپیق ازحوزه اهرچای علیا(مطالعات اقتصادی)

دکتر محمد ظاهری

جغرافیای انسانی واقتصادی ..

1381

1382

 

مدیریت منابع طبیعی

12

مطالعات کشاورزی مرحله تفصیلی مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده درحوزه آبخیز دوپیق از حوزه اهرچای علیا

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

جغرافیای انسانی واقتصادی

1381

1382

 

مدیریت منابع طبیعی

13

مطالعات کشاورزی مرحله تفصیلی مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده درحوزه آبخیز گونجیک از حوزه اهرچای علیا

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

جغرافیای انسانی واقتصادی

1381

1382

 

مدیریت منابع طبیعی

14

مطالعات دامداری مرحله تقصیلی مدیریت منابع طبیعی تجـدیـد شونده درحوزه آبخیزدوپیق و از حوزه اهر چای علیا

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

جغرافیای انسانی واقتصادی

1381

1382

 

مدیریت منابع طبیعی

15

مطالعات دامداری مرحله تقصیلی مدیریت منابع طبیعی تجـدیـد شونده درحوزه آبخیزگونجیک از حوزه اهر چای علیا

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

جغرافیای انسانی واقتصادی

1381

1382

 

مدیریت منابع طبیعی

16

پهنه بندی فرسایش پذیری اراضی حوزه آبخیز کسانق چای با استفاده از مدل  

مهندس محمدرضا نیکجو

آبخیز داری

1381

1382

 

دانشگاه تبریز

17

بررسی علل تخلیه جمعیتی روستاهای خالی ازسکنه درراستای چگونگی احیاءآنها

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

جغرافیای انسانی واقتصادی

1381

1382

 

سازمان تعاون

18

پژوهشی در اثرات ژئومـورفـولــوژیکی گسل های شمالی کــوه میــشووآسیب پذیری سکونتکاههای روستایی واقع در مسیر آن

دکتر داود مختاری

جغرافیای طبیعی

(ژئومورفولوژی)

1382

1383

دانشگاه تبریز

19

بررسی وتحلیل همگونی تحول دره ها درتـــــوده کوهستانی سهند

دکترمریم بیاتی خطیبی

جغرافیای طبیعی

(ژئومورفولوژی )

1382

1383

دانشگاه تبریز

20

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰