اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۲۲۱۲

ماده اول - بمنظور اعتلای فعالیتهای تحقیقاتی و ایجاد هماهنگی علمی و پژوهشی بین موسسه های مختلف که در سطح کشور در رشته هاهی مختلف جغرافیا مشغول فعالیت هستند مرکز پژوهشهای جغرافیائی که در این اساسنامه مرکز اطلاق می شود بر اساس مجوز شماره  34/3241/2165434 مورخ 70/8/8 وزارت محترم فرهنگ وآموزش عالی در دانشگاه تبریز تحت نظر ریاست محترم دانشگاه و با استقلال مالی تاسیس می شود


ماده دوم اهداف و اهم وظایف

اهداف محور فعالیت های مرکز بشرح ذیل خواهد بود:

الف- انجام طرحهای پژوهش گروهی و سازمان یافته در زمینه های مختلف

جغرافیا : پژوهشهای ژئومورفولوژی کاربردی، برنامه ریزی شهری، کلیماتولوژی

هیدرولوژی آبهای سطحی، برنامه ریز روستایی...........و زمینه سایر رشته های

مرتبط بین رشته ای.

ب - ایجاد بانک اطلاعاتی در تمامی زمینه های مطالعاتی جغرافیایی و سیستم هایی نظیر

GIS, DSS  و غیره.

ج- ایجاد و کسترش رابطه و مبادلات علمی جغرافیایی با سایر مراکز پژوهشی داخل و

خارج کشور.

د تمهید مقدمات لازم برای ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکترای پژوهشی .

ه - انتشار کتب، نشریات و مقالات علمی.

و- ایجاد تسهیلات لازم برای پژوهشگران علاقمند از طریق تامین امکانات پژوهشی.

ز- برگزاری سمینار و کنفرانسهای پژوهشی در سطح ملی و بین المللی.

تبصره -1 ریز فعالیت ها و چگونگی تهیه، تصویب و اجراء هر طرح پژوهشی در آیین نامه اجرائی

مشخص می شود.

ماده سوم- اعضاء

مرکز دارای دو نوع عضو خواهد بود: عضو پیوسته و عضو وابسته

الف- اعضاء پیوسته: اعضاء پیوسته به پژوهشگرانی اطلاق می شود که بصورت تمام

وقت یا نیمه وقت در مرکز فعالیت می نمایند.

ب- اعضاء وابسته: به پژوهشگرانی اطلاق می شود که بصورت موقت و بر اساس

قرارداد های منعقده با مرکز همکاری می نمایند.

ماده چهارم ارکان مرکز

مرکز پژوهش بوسیله یک هیات اجرائی، یک شورای پژوهشی و یک دبیرخانه که در

صورت نیاز تشکیل خواهد شد اداره می شود.

الف- هیات اجرائی : هیات اجرایی متشکل از رئیس و معاون مرکز خواهد بود.

رئیس از میان اعضاء پیوسته و بوسیله شورای پژوهشی تعیین و جهت صدور حکم به ریاست

دانشگاه معرفی می گردد. معاون توسط رئیس مرکز تعیین می شود که پس از تائید

ریاست

دانشگاه و با حکم ایشان منصوب می گردد. رئیس و معاون نبایستی دارای یک تخصص

باشند.

قبل از تشکیل شورای پژوهشی ریاست مرکز بصورت انتصابی توسط معاونت پژوهشی انجام

خواهد گرفت.

ب- شورای پژوهشی : بمنظور همکاری در اداره مرکز و برنامه ریزی های علمی و پژوهشی

شورای پژوهشی متشکل از افراد ذیل تشکیل میگردد:

.1 رئیس مرکز

.2 معاون مرکز

.3 مدیران گروههای آموزشی جغرافیای طبیعی و جغرافیای برنامه ریزی شهری و هرگروه

آموزشی جغرافیا که در آینده تشکیل گردد.

.4 مسئولین زیر گروههای تخصصی فعال در مرکز( تا تشکیل زیر گروهها سه نفر از

متخصصین در رشته های مختلف با انتخاب اعضاء پیوسته به عضویت شورا در می آیند.

 .5 یک نفر عضو متغیر که حسب مورد بوسیله شورا تعیین می شود.

تبصره 2 زیر گروه یا واحد تخصصی وقتی تشکیل می گردد که حداقل سه نفر عضو در یک زمینه

تخصص داشته باشد مدیر واحد تخصصی بوسیله اعضای واحد تعیین می شود.

ج-  دبیرخانه

امور اداری و مالی مرکز بوسیله دبیرخانه که در صورت نیاز تشکیل می شود اداره

می شود و شامل واحدهای مربوطه خواهد بود.

تبصره - 3 وظایف هیات اجرایی شورای پژوهش و دبیرخانه در آئین نامه اجرائی که توسط شورای

پژوهشی تدوین خ

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰