مقالات ارائه شده

تعداد بازدید:۳۵۱۳
 
مشخصات مقالات اعضای هیأت علمی گروه پژوهشی جغرافیا چاپ شده در نشریات  داخل کشور

 

ردیف

 

عنوان مقاله

 

نویسنده و یا نویسندگان

 

محل انتشار 

 

سال چاپ

 

1

 

تأثیرعوامل فیزیکی وانسانی بر روی مساکن روستایــی مناطق خشک و نیمه خشک ایران

 

دکترمحمد ظاهری

 

 

 

نشریه جهاد

 

1370

 

2

 

تیپ روستاهای ایران

 

دکترمحمد ظاهری

 

نشریه جهاد

 

1370

 

3

 

مصالح بکار رفته در مساکن روستایی مناطق خشک و نیمه خشک ایرا ن

 

دکترمحمد ظاهری

 

نشریه جهاد

 

1370

 

4

 

 

 

روستاهای مرکزی(کانونهای رشد)ونقش آنها درساماندهی روستاهای پراکنده

 

دکترمحمد ظاهری

 

مجموعه مقالات سمینارساماندهی

 

روستاهای پراکنده

 

1375

 

5

 

اصول وچهارچوب نظری ساماندهی روستاهای پراکنده 

 

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

 

مجموعه مقالات سمینارساماندهی

 

روستاهای پراکنده

 

1375

 

6

 

پژوهشی اجمالی پیرامون ده تعاونی تولید کشاورزی، مشاعها در استان آذربایجانشرقی

 

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

 

نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی

 

1376

 

7

 

طرح توسعه جامعه عشایری وتحول دراشتغال ومعیشت عشایر ارسباران

 

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

 

مجموعه مقالات سمینار توسعه ارسباران

 

1377

 

8

 

نقش استعدادهای معدنی ارسباران در افزایش اشتغال نیروی انسانی

 

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

 

مجموعه مقالات سمینار توسعه ارسباران

 

1377

 

9

 

شناخت وضعیت اشتغال زنان روستایی وعشایری در ارسباران وتطبیق آن بااستان وکشور

 

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

 

مجموعه مقالات سمینار توسعه ارسباران

 

1377

 

 

 

10

 

مقدمه ای بر چهار چوب نظری مطالعه بازارهای دوره ای (هفتگی - محلی )

 

مهندس ابوالقاسم تقی زاده

 

نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی

 

1377

 

11

 

نقش ژئومورفولوژی در استراتژیهای نظامی

 

دکتر داود مختاری

 

مجموعه مقالات کنفرانس جغرافیا وکاربردی نظامی وامنیتی

 

1378

 

12

 

تجزیه و تحلیل سینوپتیکی بارش های منطقه شمال غرب ایران

 

دکترمریم بیاتی خطیبی

 

مجله دانش کشاورزی

 

1379

 

13

 

نقش برفساب درتغییردامنه های شمالی سبـــــــلان وقـــوشه داغ

 

دکترمریم بیاتی خطیبی

 

مجله رشدآموزش جغرافیا

 

1379

 

14

 

آسیب پذیری سکونتگاههای واقع درمسیرخطوط گسل وعمران

 

دکتر داود مختاری

 

نشریه مسکن وانقلاب

 

1379

 

15

 

 ارزیابی اثرات زیست محیطی سد (علویان )

 

خانم پروین حیدر زادگان

 

مجموعه مقالات سمپوزیم بین المللی محیط زیست

 

1379

 

16

 

 

 

طبقه بندی محدوده های حوزه آبریز رودخانه ارس و دریاچه ارومیه بااستفاده ازعناصررطوبت و بارندگی

 

خانم مهرناز قره باغی

 

 

 

نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی

 

1379

 

17

 

تحلیل عنـصردما با استفاده از روش (اکروتوپو کلیــما) در شمالغرب ایران

 

خانم مهرناز قره باغی

 

 

 

نشریه فضای جغرافیایی

 

1379

 

18

 

 

 

سنجش ازدور وکاربرد آن درمطالعه اشکال ژئومورفولوژی پایکوهی (مخروط افکنه )

 

دکتر داود مختاری

 

مجموعه مقالات سمینارسنجش از دوروکاربردآن در منابع طبیعی

 

1380

 

19

 

گسل شمالی میشوونقش آن درمورفولوژی دامنه شمالی میشوداغ

 

دکتر داود مختاری

 

مجموعه مقالات سمینار زمین شناسی مهندسی ومحیط زیست ایران

 

1380

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰